Home  |   Stel uw vraag  |   Mail naar  |   Partners  |   Zoek  |   Klanten  |   Contact

Algemene voorwaarden Stichting AYE

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden voor levering aan Aanvragers wordt verstaan onder:

 1. Stichting AYE: Stichting AskYourEDoctor gevestigd te Rotterdam;
 2. Aanvrager: een wederpartij die een verzoek tot het leveren van medische achtergrond-informatie over een gespecificeerd onderwerp indient bij de Stichting AYE;
 3. Aanvraag: de overeenkomst met betrekking tot het op verzoek van een Aanvrager leveren van medische achtergrond-informatie door de Stichting AYE aan deze Aanvrager.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere Aanvraag en iedere overeenkomst tussen de Stichting AYE en een Aanvrager waarop de Stichting AYE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Stichting AYE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van de medische achtergrond-informatie door de Stichting AYE binnen 5 werkdagen na het indienen van het verzoek tot levering. Het verzoek tot levering wordt gedaan door middel van het retourneren aan de Stichting AYE van een confirmatie-email. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Aanvrager op zijn verzoek ingelicht over de vertraging mits hij bij de Stichting AYE de status van zijn vraag opvraagt.
 2. De door de Stichting AYE opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd, behoudens overmacht, met nooit meer dan twee weken overschrijden.
 3. Bij niet tijdige levering van de medische achtergrond-informatie dient de Aanvrager de Stichting AYE in gebreke te stellen en de Stichting AYE een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. De Aanvrager is verplicht de gekochte medische achtergrond-informatie af te nemen op het moment waarop deze hem wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.
 5. Verzending van de medische achtergrond-informatie geschiedt in principe gratis. De Stichting AYE behoudt het recht om in uitzonderlijke situaties, waarin buitengewone inspanningen van de zijde van de Stichting AYE geleverd moeten worden om het antwoord af te leveren, bij het sluiten van de overeenkomst afleverkosten afzonderlijk op te geven.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Stichting AYE blijft volledig eigenaar van de door haar verstrekte medische achtergrond-informatie.

Artikel 5. Gebreken; klachttermijnen

 1. De Aanvrager dient de medische achtergrond-informatie bij levering, of zo spoedig daarna als mogelijk, op juistheid en toepasselijkheid te onderzoeken. Hierbij dient de Aanvrager na te gaan of de geleverde medische achtergrond-informatie aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  of de medische achtergrond-informatie lijkt te beantwoorden aan de gestelde vraag,
  of het medische achtergrond-informatie betreft die op de persoonlijke omstandigheden van de Aanvrager, zoals geschetst in de vraag, is gebaseerd.
 2. Wordt er een onjuistheid of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Aanvrager deze binnen 5 werkdagen na levering van de medische achtergrond-informatie aan de Stichting AYE te melden.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling via bank of giro te verlopen.
 2. De Aanvrager is per verzonden vraag die door de Stichting AYE in behandeling wordt genomen,  de vergoeding verschuldigd zoals aangegeven op de website van www.mijnspecialist.nl en door de aanvrager gekozen in het vragenformulier.
 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de levering van de medische achtergrond-informatie en de bijbehorende factuur is de Aanvrager van rechtswege in verzuim; de Aanvrager is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 7. Incassokosten

 1. Is de Aanvrager in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Aanvrager. Deze kosten worden vastgesteld op een percentage van 15% van de vordering, met een minimum van € 34,00.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Stichting AYE, de gelieerde artsen of andere rechthebbenden van de website www.mijnspecialist.nl is beperkt tot het herzien van de medische achtergrond-informatie dan wel restitutie van de koopsom.
 2. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de aan Aanvrager verstrekte informatie kan de Stichting AYE, de gelieerde artsen of andere rechthebbenden van de website www.mijnspecialist.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden.
 3. De Stichting AYE, wijst erop dat de diensten die zij aanbiedt en de antwoorden van de medisch specialisten op de vragen niet ter vervanging (kunnen) dienen van een consult en/of persoonlijk bezoek aan een arts of andere medisch specialist. De antwoorden geven slechts een mogelijke indicatie van de klachten en een mogelijke geneeswijze. Er wordt géén diagnose gesteld en worden geen recepten uitgeschreven.
 4. De Stichting AYE, de gelieerde artsen of andere rechthebbenden op de website www.mijnspecialist.nl zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste medische informatie op andere, niet www.mijnspecialist.nl pagina's, waarnaar wordt doorverwezen of op enige andere wijze gelinkt via de website.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop de Stichting AYE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Stichting AYE niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij de Stichting AYE daaronder begrepen.
 2. de Stichting AYE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Stichting AYE haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Stichting AYE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Stichting AYE niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van de Stichting AYE is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft de Stichting AYE bevoegd de Aanvrager te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen de Stichting AYE en de Aanvrager is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Terug naar Voorwaarde & Tarieven

Online medisch advies
sinds 1997
Welkomstwoord:

Prof. Dr. Georg Hennemann

Wie vergoedt mijn medische vraag?

Meer informatie

Spreekuurthuis

Actuele informatie over ziekte en gezondheid verzorgd door huisartsen en specialisten

U gebruikt medicijnen?

Meer weten over het medicijn?

Teledermatologie

Beoordeling van huidafwijkingen
op basis van foto's


16-05-2008